Beijin tour 2010 featuring Soichiro Kanashima, Woorapoj Boonim and Yuto Goto