Eito Yasutoko visiting Square Park in Tokyo (Japan)

Eito Yasutoko in Amazing Square Park from Mikihiko Higashino on Vimeo.